Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:

  • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Overkappingplaza of een offerte aanvraagt bij Overkappingplaza.
  • Overeenkomst: de schriftelijke of elektronische afspraak tussen Overkappingplaza en de Klant over de levering van producten of diensten door Overkappingplaza.
  • Producten: alle zaken die Overkappingplaza aan de Klant levert of ter beschikking stelt in het kader van de Overeenkomst, zoals [voorbeelden].
  • Diensten: alle werkzaamheden die Overkappingplaza voor de Klant verricht of laat verrichten in het kader van de Overeenkomst, zoals [voorbeelden].
  • Offerte: het schriftelijke of elektronische aanbod van Overkappingplaza aan de Klant om een Overeenkomst te sluiten.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Hout-Plaza B.V.
Handelend onder de naam/namen:

– OverkappingPlaza

Vestigingsadres:

Ketelmeerstraat 152, 8226 JX Lelystad
Telefoonnummer: 0320 256 256

E-mailadres: info@overkappingplaza.nl
KvK-nummer: 39075263
Btw-nummer: NL813923025B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Overeenkomsten en leveringen van Producten of Diensten door Overkappingplaza , tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Overkappingplaza en de Klant.

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In dat geval zullen Overkappingplaza en de Klant in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 4 – Offertes
· Alle Offertes van Overkappingplaza zijn vrijblijvend, tenzij in de Offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

· Een Offerte vervalt indien het Product of de Dienst waarop de Offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

· Een Offerte vervalt ook indien deze niet binnen [termijn] na dagtekening schriftelijk of elektronisch door de Klant is aanvaard.

· Een samengestelde prijsopgave verplicht Overkappingplaza niet tot het leveren van een deel van het Product of de Dienst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

· Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 5 – Totstandkoming en wijziging van de Overeenkomsting.

· De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een Offerte van Overkappingplaza schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard, dan wel op het moment dat Overkappingplaza een schriftelijke of elektronische bevestiging stuurt aan de Klant na een mondelinge afspraak.

· Indien de aanvaarding door de Klant afwijkt van het aanbod in de Offerte, komt de Overeenkomst niet tot stand op basis van deze afwijkende aanvaarding, tenzij Overkappingplaza anders aangeeft.

· Overkappingplaza is niet gebonden aan een Offerte of Overeenkomst indien de Klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de Offerte of Overeenkomst, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

· Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Overkappingplaza en de Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Overkappingplaza zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Een wijziging van de Overeenkomst kan ook de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering beïnvloeden. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

· Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Overkappingplaza de Klant hierover van tevoren inlichten.

· Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Overkappingplaza daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

· In afwijking van lid 3 zal Overkappingplaza geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Overkappingplaza kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 – Betalingsvoorwaarden

· Betaling dient uiterlijk te geschieden bij aflevering, op een door Overkappingplaza aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Overkappingplaza aangegeven. Overkappingplaza is gerechtigd om periodiek te factureren.

· Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

· Overkappingplaza heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Overkappingplaza kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Overkappingplaza kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

· De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Overkappingplaza verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Klant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

· Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk

. Indien Overkappingplaza echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 – Leveringsvoorwaarden

· Overkappingplaza zal zich inspannen om de Producten of Diensten binnen de overeengekomen termijn te leveren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 6 weken nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Klant heeft geen recht op een schadevergoeding.

· Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding.

· In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Overkappingplaza het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontbinding, terugbetalen.

· Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal Overkappingplaza zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Overkappingplaza.

· Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Overkappingplaza tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan Overkappingplaza bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.